[přeskočit k obsahu]

CZ EN DE
Vytisknout stránku Poslat odkaz e-mailem

Odeslat odkaz na tuto stránku e-mailem:
Hledat v katalogu


Rozšířené vyhledávání…

Reklama

banner1

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Katalogu Yxx

1. Dodavatel vyhotoví na přání odběratele závaznou cenovou nabídku na požadované zboží. Platnsot nabídky je 2 měsíce od data vyhtoovaení, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo na odstoupení od nabídky při pohybu kurzu zahraniční měny k CZK o více jak 5% a to i v případě, že se pohyb kurzsu vztahuje pouze k jednomu produktu nabídky. 

2.Poplatky za dopravu, celní dluh, pojištění, balné, manipulační poplatky, instalace, uvedení do chodu a DPH nejsou zahrnuty v ceně zboží, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo na stanovení vlastního kursu CZK k zahraniční měně, který se může lišit od aktuálního kurzu ČNB. Veškeré výlohy spojené s bankovními transakcemi jdou na vrub kupujícího.

3. V případě že odběratel žádá realizovat dovoz zboží s osvobozením od cla a DPH dle §136/98Sb. je odběratel povinen tuto skutečnost sdělit dodavateli nejpozději s doručením objednávky na toto zboží. Odběratel je povinen dodavateli včas poskytnout veškeré dokumenty potřebné pro celní deklaraci. V případě žádosti o dovoz zboží s osvobozením od cla a DPH doručené dodavateli až po doručení objednávky na toto zboží, může dodavatel odstoupit od kupní smlouvy. V případě dovozu zboží s osvobozením od cla a DPH může dodavatel požadovat úhradu nákladů spojených s celní deklarací zboží.

4. Dodavatel akceptuje objednávku na zboží pouze v písemné formě, tato může být doručena dodavateli poštou, nebo faxem. E-mailové objednávky jsou akceptovatelné jen na základě předchozí domluvy a dle bonity odběratele. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: Adresa odběratele, jeho IČO , adresa a jméno příjemce vč. telefonického spojení, seriové číslo objednávky, podpis odběratele popř. razítko. Dodavatel může vyžadovat na odběrateli zálohu na objednané zboží dle jeho bonity. Bonitu odběratele určuje dodavatel dle vlastního uvážení. V případě, že se objednávka vztahuje k dodavatelem vypracované závazné nabídce, je odběratel povinen na objednávku uvést číslo nabídky dodavatele.
Minimální hodnota objednávky je stanovena na 1.000,-Kč bez DPH. Zpracování podlimitní objednávky si Katalog YXX vyhrazuje. V případě, že podlimitní objednávku akceptuje, účtuje Katalalog YXX za její vyřízení manipulační poplatek 130,-Kč + DPH.

5. Dodavatel písemně potvrdí na přání odběratele příjem objednávky, popř. vystaví písemné potvrzení objednávky, sdělí aktuální dodací lhůtu a další informace dle požadavku odběratele.

6. Obdržení písemné objednávky, nebo zaslání odběratelem potvrzené nabídky je považováno za uzavření kupní smlouvy dle ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku. Dodavatel si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy při pohybu kursu zahraniční měny k CZK u předmětu smlouvy o více jak 5% a to i v případě, že se pohyb kursu vztahuje pouze k části předmětu smlouvy. O této skutečnosti je dodavatel povinen neprodleně informovat odběratele a nabídnout možnosti řešení.

7.Dodací lhůta je individuální v závislosti na povaze produktu, maximálně však 8 týdnů od potvrzení objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Po uplynutítéto doby má odběratel právo od objednávky písemně odstoupit.

8.Odběratel zaregistrovaný jako plátce DPH je povinen uvést své daňové id. číslo (DIČ)a sdělit tuto skutečnost dodavateli nejpozději s objednávkou zboží.

9.Odběratel má zkontrolovat obal zásilky při dodání a převzít ji pouze pokud není poškozen. Podepsáním přepravního listu odběratel souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Jeli obal zásilky nebo zboží poškozené, má odběratel sepsat s řidičem přepravce škodní protokol nebo převzetí zásilky odmítnout. V případě reklamace doporučujeme NEVYHAZOVAT OBAL - je předmětem důkazního řízení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Odběratel je povinen zkontrolovat stav zboží ihned při jeho převzetí. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Této odpovědnosti se dodavatel zprostí, nereklamuje-li kupující písemně zjištěné vady do 8 dnů od převzetí zboží. Odběratel je povinen přijmouti částečné plnění, bude li dodavatelem na toto plnění nejpozději s dodáním upozorněn.

10. V případě platby na fakturu se odběratel zavazuje uhradit plnou kupní cenu nab. účet dodavatele nejpozději do 14 dnů od dne vystavení faktury, pokud není uvedeno jinak. Pokud odběrate lve stanoveném termínu částku neuhradí, je v prodlení. Nezaplacení kupní ceny se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

11.Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, zůstává až do úplného uhrazení kupní ceny majetkem dodavatele.

12. Ceníky distribuované dodavatelem mají ryze informační charakter a jejich případnou změnu si dodavatel vyhrazuje. Ceny uvedené v ceníkách a na internetové stránce nemají charakter závazné nabídky dle ust. 1.

13.Je-li odběratel v prodlení s plněním závazku a to i jen v jeho části, sjednává se úroková sazba ve výši 0,5% dluhu za každý i započatý den prodlení.

14. Nepřevezme-li odběratel řádně plněnou dodávku zboží, je prodejce oprávněn dodávku uskladnit na účet odběratele, o čemž je povinen tohoto uvědomit. Skladné činí 33,00 Kč/m2/den. U zboží skladovaného za zvláštních podmínek (-20°C, -80°C) činí skladné 550,00Kč/m2/den. Za nepřevzetí řádně plněné dodávky je odběratel povinen dle ustanovení § 300 a násl. obch. zákoníku zaplatit smluvní pokutu ve výši 10%, nebo 40%, nebo80% z kupní ceny podle toho, stalo-li se tak v době delší než 90 dní, nebo kratší než 90 dní, ale delší než 30 dní a kratší, než 30 dní před potvrzeným datem dodací lhůty. Vedle této smluvní pokuty lze navíc samostatně uplatnit náhradu škody.

15. Záruční lhůta činí min. 6 měsíců od data dodání, popř. potvrzení záručního listu, pokud není uvedeno jinak. V této době dodavatel bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Při uplatnění záruky je nutno předložit záruční list, nebo kupní smlouvu, nebo dodací list, jinak může být oprava vyúčtována, jako servisní služba za úplatu. Reklamaci je nutné uplatnit v písemné formě.Záruka je poskytována 24 měsíců na spotřební zboží, 12 měsíců na obchodní zboží(např.přístroje), 3 měsíce na práci a 6 měsíců na náhradní díly.

16. Dodavatel neručí za škody vzniklé nesprávným zacházením se zbožím, nedodržením předepsané údržby, užívání, nebo neodborného uvedení do provozu nastraně odběratele a nelze tyto uplatnit v rámci záruky. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodvratnou událostí (živelnou pohromou aj.). Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu. Odběratel je povinen používat dodané zboží způsobem, kterému je určeno.

17.Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak. Pro převzetí zboží kupujícím se sjednává postup dle § 451 OOZ.

18. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se bude řídit obchodním zákoníkem ČR, byť by nebyli subjektem obchodních vztahů a prohlašují, že se seznámili s obsahem smlouvy (všeobecnými obchodními podmínkami).

19. Katalog YXX nedodává nebezpečné a toxické chemikálie fyzickým osobám bez IČO. 

20. Uvedením těchto Všeobecných obchodních podmínek v platnost pozbývají veškeré dřívější podmínky a ustanovení platnosti.

PayU
Tento web využívá služeb
platební brány PayU.
YXX.cz

YXX.cz   |   O nás   |   Kontakt   |   Nahlásit problém   |   Elita   |   Rejstřík   |   VITAeSHOP   |   Mapa webu   |   Webdesign: Šmíd a Kasal s.r.o.

© 2012–2013 YXX.cz. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist