[přeskočit k obsahu]

CZ EN DE
Vytisknout stránku Poslat odkaz e-mailem

Odeslat odkaz na tuto stránku e-mailem:
Hledat v katalogu


Rozšířené vyhledávání…

Reklama

ZVC Dr. Hoffmann - Zdraví - Výživa - Chemie

H-věty, dříve R-věty; P-věty, dříve S-věty

Související články Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií

H-věty, dříve R-věty; P-věty, dříve S-věty

Související články Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií

H-věty, dříve R-věty/ P-věty viz dole

     

R-věty

R-věty jsou stanovené v dokumentu Annex III Evropské unie, 67/548/EEC: Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených tímto zákonem jako R-věty. (Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations.). Tento seznam byl určen a znovu publikovaný jako: Directive 2001/59/EC.

Tyto věty upozorňující na nebezpečí jsou používány mezinárodně a nejenom v Evropě. Na celosvětové úrovni se však nyní prosazuje Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS). Evropská unie ho přijala v roce 2008 a postupně na něj bude přecházet v letech 2010 až 2015. GHS je velmi podobný stávající klasifikaci, dochází však k určitým změnám - R-věty budou nahrazeny H-větami se stejným účelem, tedy označením specifických rizik látky.

Jednoduché R-věty

 • R1: Výbušný v suchém stavu
 • R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
 • R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
 • R4: Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny
 • R5: Zahřívání může způsobit výbuch
 • R6: Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu
 • R7: Může způsobit požár
 • R8: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
 • R9: Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem
 • R10: Hořlavý
 • R11: Vysoce hořlavý
 • R12: Extrémně hořlavý
 • R14: Prudce reaguje s vodou
 • R15: Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
 • R16: Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
 • R17: Samovznětlivý na vzduchu
 • R18: Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem
 • R19: Může vytvářet výbušné peroxidy
 • R20: Zdraví škodlivý při vdechování
 • R21: Zdraví škodlivý při styku s kůží
 • R22: Zdraví škodlivý při požití
 • R23: Toxický při vdechování
 • R24: Toxický při styku s kůží
 • R25: Toxický při požití
 • R26: Vysoce toxický při vdechování
 • R27: Vysoce toxický při styku s kůží
 • R28: Vysoce toxický při požití
 • R29: Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
 • R30: Při používání se může stát vysoce hořlavým
 • R31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
 • R32: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
 • R33: Nebezpečí kumulativních účinků
 • R34: Způsobuje poleptání
 • R35: Způsobuje těžké poleptání
 • R36: Dráždí oči
 • R37: Dráždí dýchací orgány
 • R38: Dráždí kůži
 • R39: Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
 • R40: Podezření na karcinogenní účinky
 • R41: Nebezpečí vážného poškození očí
 • R42: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
 • R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
 • R44: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
 • R45: Může vyvolat rakovinu
 • R46: Může vyvolat poškození dědičných vlastností
 • R48: Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví
 • R49: Může vyvolat rakovinu při vdechování
 • R50: Vysoce toxický pro vodní organismy
 • R51: Toxický pro vodní organismy
 • R52: Škodlivý pro vodní organismy
 • R53: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R54: Toxický pro rostliny
 • R55: Toxický pro živočichy
 • R56: Toxický pro půdní organismy
 • R57: Toxický pro včely
 • R58: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí
 • R59: Nebezpečný pro ozonovou vrstvu
 • R60: Může poškodit reprodukční schopnost
 • R61: Může poškodit plod v těle matky
 • R62: Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti
 • R63: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
 • R64: Může poškodit kojené dítě
 • R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
 • R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
 • R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
 • R68: Možné nebezpečí nevratných účinků

Kombinované R-věty

 • R14/15: Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů
 • R15/29: Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn
 • R20/21: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
 • R20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
 • R20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R21/22: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití
 • R23/24: Toxický při vdechování a při styku s kůží
 • R23/25: Toxický při vdechování a při požití
 • R23/24/25: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R24/25: Toxický při styku s kůží a při požití
 • R26/27: Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží
 • R26/28: Vysoce toxický při vdechování a při požití
 • R26/27/28: Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R27/28: Vysoce toxický při styku s kůží a při požití
 • R36/37: Dráždí oči a dýchací orgány
 • R36/38: Dráždí oči a kůži
 • R36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
 • R37/38: Dráždí dýchací orgány a kůži
 • R39/23: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
 • R39/24: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
 • R39/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
 • R39/23/24: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
 • R39/23/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
 • R39/24/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
 • R39/23/24/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R39/26: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
 • R39/27: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
 • R39/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
 • R39/26/27: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
 • R39/26/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
 • R39/27/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
 • R39/26/27/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R42/43: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
 • R48/20: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
 • R48/21: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
 • R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
 • R48/20/21: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
 • R48/20/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
 • R48/21/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
 • R48/20/21/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • R48/23: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
 • R48/24: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
 • R48/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
 • R48/23/24: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
 • R48/23/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
 • R48/24/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
 • R48/23/24/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • R50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R68/20: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování
 • R68/21: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží
 • R68/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití
 • R68/20/21: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
 • R68/20/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití
 • R68/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití
 • R68/20/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití

 

P-věty, dříve S-věty

Skočit na: Navigace, Hledání

S-věty jsou standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, a to podle dosud platného systému bezpečnostní klasifikace. Nový Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií namísto S-vět obsahuje P-věty s prakticky totožným obsahem a stejným účelem, jako mají dosavadní S-věty.

Jednoduché S-věty

S1: Uchovávejte uzamčené

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S3: Uchovávejte na chladném místě

S4: Uchovávejte mimo obytné objekty

S5: Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce)

S6: Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce)

S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený

S8: Uchovávejte obal suchý

S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě

S12: Neuchovávejte obal těsně uzavřený

S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S14: Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)

S15: Chraňte před teplem

S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření

S17: Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

S18: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte

S20: Nejezte a nepijte při používání

S21: Nekuřte při používání

S22: Nevdechujte prach

S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce)

S24: Zamezte styku s kůží

S25: Zamezte styku s očima

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S27: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení

S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)

S29: Nevylévejte do kanalizace

S30: K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu

S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

S36: Používejte vhodný ochranný oděv

S37: Používejte vhodné ochranné rukavice

S38: V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů

S39: Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej

S40: Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce)

S41: V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy

S42: Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce)

S43: V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte „Nikdy nepoužívat vodu“)

S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S47: Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)

S48: Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce)

S49: Uchovávejte pouze v původním obalu

S50: Nesměšujte s … (specifikuje výrobce)

S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách

S52: Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy

S53: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce

S56: Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady

S57: Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí

S59: Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci

S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad

S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S63: V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu

S64: Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)

Kombinované S-věty

S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí

S3/7: Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě

S3/9/14: Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)

S3/9/14/49: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)

S3/9/49: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě

S3/14: Uchovávejte na chladném místě, odděleně od (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)

S7/8: Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý

S7/9: Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě

S7/47: Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)

S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S24/25: Zamezte styku s kůží a očima

S27/28:Postyku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)

S29/35: Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

S29/56: Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady

S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S36/39: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít

S37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S47/49: Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce)

Přidat komentář k článku

Jméno:

Váš web:

Předmět:

Komentář:

Ochrana proti spamu:

Výsledek příkladu napište do pole.

16 + 10 =

K článku zatím nebyl vložen žádný komentář.

PayU
Tento web využívá služeb
platební brány PayU.
YXX.cz

YXX.cz   |   O nás   |   Kontakt   |   Nahlásit problém   |   Elita   |   Rejstřík   |   VITAeSHOP   |   Mapa webu   |   Webdesign: Šmíd a Kasal s.r.o.

© 2012–2013 YXX.cz. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist