[přeskočit k obsahu]

CZ EN DE
Vytisknout stránku Poslat odkaz e-mailem

Odeslat odkaz na tuto stránku e-mailem:
Hledat v katalogu


Rozšířené vyhledávání…

Reklama

ZVC Dr. Hoffmann - Zdraví - Výživa - Chemie

H-věty, P-věty

platné znění dle Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií

H-věty, P-věty

Dříve R-, nyní H-věty;  Dříve S-, nyní P-věty     

H-věty jsou standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější R-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

Přehled H-vět

H200

Nestabilní výbušnina.

H201

Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.

H202

Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.

H203

Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.

H204

Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.

H205

Při požáru může způsobit masivní výbuch.

H220

Extrémně hořlavý plyn.

H221

Hořlavý plyn.

H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H223

Hořlavý aerosol.

H224

Extrémně hořlavá kapalina a páry.

H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H228

Hořlavá tuhá látka.

H240

Zahřívání může způsobit výbuch.

H241

Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.

H242

Zahřívání může způsobit požár.

H250

Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.

H251

Samovolně se zahřívá: může se vznítit.

H252

Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.

H260

Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.

H261

Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.

H270

Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.

H271

Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

H272

Může zesílit požár; oxidant.

H280

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

H281

Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.

H290

Může být korozivní pro kovy.

H300

Při požití může způsobit smrt.

H301

Toxický při požití.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H310

Při styku s kůží může způsobit smrt.

H311

Toxický při styku s kůží.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H330

Při vdechování může způsobit smrt.

H331

Toxický při vdechování.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H334

Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H341

Podezření na genetické poškození.

H350

Může vyvolat rakovinu.

H351

Podezření na vyvolání rakoviny.

H360

Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.

H361

Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H362

Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

H370

Způsobuje poškození orgánů.

H371

Může způsobit poškození orgánů.

H372

Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H373

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H413

Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Doplňkové informace o nebezpečnosti

EUH 001

Výbušný v suchém stavu.

EUH 006

Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

EUH 014

Prudce reaguje s vodou.

EUH 018

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

EUH 019

Může vytvářet výbušné peroxidy.

EUH 044

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

EUH 029

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

EUH 031

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH 032

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH 066

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH 070

Toxický při styku s očima.

EUH 071

Způsobuje poleptání dýchacích cest.

EUH 059

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

EUH 201

Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti.

EUH 201A

Pozor! Obsahuje olovo.

EUH 202

Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

EUH 203

Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 204

Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 205

Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 206

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

EUH 207

Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

EUH 208

Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 209

Při používání se může stát vysoce hořlavým.

EUH 209A

Při používání se může stát hořlavým.

EUH 210

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH 401

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 
P-věty jsou standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější S-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

Přehled P-vět

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P210

Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P220

Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.

P221

Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…

P222

Zabraňte styku se vzduchem.

P223

Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí.

P230

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu …

P231

Manipulace pod inertním plynem.

P232

Chraňte před vlhkem.

P233

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P234

Uchovávejte pouze v původním obalu.

P235

Uchovávejte v chladu.

P240

Uzemněte obal a odběrové zařízení.

P241

Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.

P242

Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.

P243

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P244

Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje.

P250

Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření.

P251

Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P262

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P263

Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ….

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P272

Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P281

Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

P282

Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.

P283

Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.

P284

Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P285

V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P231+232

Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.

P235+410

Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.

P301

PŘI POŽITÍ:

P302

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P303

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P304

PŘI VDECHNUTÍ:

P305

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P306

PŘI STYKU S ODĚVEM:

P307

PŘI expozici:

P308

PŘI expozici nebo podezření na ni:

P309

PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře:

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P311

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P312

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P313

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P314

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P315

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P320

Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

P321

Odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

P322

Specifické opatření (viz … na tomto štítku).

P330

Vypláchněte ústa.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P332

Při podráždění kůže:

P333

Při podráždění kůže nebo vyrážce:

P334

Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P335

Volné částice odstraňte z kůže.

P336

Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.

P337

Přetrvává-li podráždění očí:

P338

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P340

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P341

Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P342

Při dýchacích potížích:

P350

Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P351

Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P352

Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P353

Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P360

Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

P361

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P362

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

P363

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P370

V případě požáru:

P371

V případě velkého požáru a velkého množství:

P372

Nebezpečí výbuchu v případě požáru.

P373

Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

P374

Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.

P375

Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P376

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P377

Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.

P378

K hašení použijte ….

P380

Vykliďte prostor.

P381

Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.

P390

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

P391

Uniklý produkt seberte.

P301+310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P301+312

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P301+330+331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302+334

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P302+350

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P302+352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P303+361+353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P304+340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P304+341

PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P305+351+338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P306+360

PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

P307+311

PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P308+313

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P309+311

PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P332+313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P333+313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P335+334

Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

P337+313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P342+311

Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P370+376

V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

P370+378

V případě požáru: K hašení použijte ….

P370+380

V případě požáru: Vykliďte prostor.

P370+380+375

V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P371+380+375

V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

P401

Skladujte …

P402

Skladujte na suchém místě.

P403

Skladujte na dobře větraném místě.

P404

Skladujte v uzavřeném obalu.

P405

Skladujte uzamčené.

P406

Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

P407

Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P411

Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P413

Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F.

P420

Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

P422

Skladujte pod …

P402+404

Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

P403+233

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P403+235

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P410+403

Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

P410+412

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P411+235

Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F. Uchovávejte v chladu.

P501

Odstraňte obsah/obal …

Přidat komentář k článku

Jméno:

Váš web:

Předmět:

Komentář:

Ochrana proti spamu:

Výsledek příkladu napište do pole.

8 + 10 =

K článku zatím nebyl vložen žádný komentář.

PayU
Tento web využívá služeb
platební brány PayU.
YXX.cz

YXX.cz   |   O nás   |   Kontakt   |   Nahlásit problém   |   Elita   |   Rejstřík   |   VITAeSHOP   |   Mapa webu   |   Webdesign: Šmíd a Kasal s.r.o.

© 2012–2013 YXX.cz. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist